.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Zaujímavosť
Všetky zaujímavosti
TOYOTA CHRÁNI KLÍMU
(Bratislava) - Svetový fond na ochranu prírody WWF a automobilka Toyota uzavreli päťročnú zmluvu. V rámci tohto partnerstva budú organizácie spolupracovať na presadzovaní ochrany biodiverzity, zvyšovania povedomia o životnom prostredí a urýchľovaní prechodu na spoločnosť s nulovou uhlíkovou stopou.

Toyota je prvým výrobcom automobilov a zároveň prvou japonskou spoločnosťou, ktorá uzavrela globálnu partnerskú zmluvu s WWF. Zmluva vstúpila do platnosti 1. júla 2016.

V rámci tejto zmluvy bude Toyota podporovať projekt „Living Asian Forest – Živý les Ázie“, novú sériu už prebiehajúcich a plánovaných aktivít WWF, zameraných na ochranu tropických lesov a voľne žijúcich živočíchov v Juhovýchodnej Ázii. Projekt sa realizuje na Borneu (Kalimantan) a na Sumatre v Indonézii. V budúcnosti by sa mal projekt rozšíriť aj na širšiu oblasť rieky Mekong.

Projekt sa zameriava aj na zachovanie prírodných zdrojov, akými sú drevo, papier a celulóza, palmový olej a kaučuk. Neudržateľná výroba a nadmerné využívanie týchto komodít patria medzi hlavné príčiny odlesňovania a zvýšeného nebezpečenstva pre ohrozené druhy v týchto regiónoch.

V roku 2016 venuje spoločnosť Toyota na projekt Living Asian Forest jeden milión amerických dolárov a bude ho podporovať aj v nasledujúcich piatich rokoch. Podpora WWF je v súlade s programom Toyota Environmental Challenge 2050, v ktorom si Toyota vytýčila za cieľ dosiahnutie nulovej ekologickej stopy. Projekt Living Asian Forest sa zameria na dosiahnutie jedného zo šiestich vytýčených cieľov: vytvoriť budúcu spoločnosť, ktorá bude žiť v harmónii s prírodou.

Pri očakávanom náraste dopytu po kaučuku, ktorý je hlavnou surovinou na výrobu pneumatík, sa partnerstvo dotýka potreby nastavenia udržateľnosti výroby a využitia kaučuku ako podmienky ochrany lesných ekosystémov. Spoločnosť Toyota si uvedomuje ekologické a sociálne problémy, spojené s produkciou a spracovaním kaučuku, a spolu s výrobcami a záujmovými skupinami sa bude usilovať o nastavenie medzinárodných štandardov a ďalších súvisiacich aktivít, ktoré presadzuje WWF.

Prostredníctvom tohto partnerstva sa WWF a Toyota budú spoločne podieľať aj na budovaní spoločnosti s nulovou uhlíkovou stopou. Kvôli úspešnému splneniu cieľa nulových emisií CO2 v rámci svojho programu Toyota Environmental Challenge 2050 sa firma už pripojila k vedeckej iniciatíve, ktorá sa zameriava na pomoc firmám v boji s klimatickými zmenami.


Zdieľajte na Facebooku
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.